Plafonare

 

În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 toți clienții beneficiază de plafonarea prețului energiei electrice și gazelor naturale.

 Noul pachet de măsuri de sprijin vine în completarea OUG 27/2022, modificată și completată ulterior prin Legea nr. 357/2022.

Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute de lege, anumite categorii de clienti non-casnici, au obligația de a depune către furnizorul de energie electrică o solicitare însoțită de o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal.

ENERGIE ELECTRICĂ

În baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal, următoarele praguri ale prețului final facturat plafonat se aplică astfel:

Maximum 1 leu/kWh (TVA inclus), se aplică pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferența de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, (TVA inclus,) pentru:

  1. întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri.
  2. operatorii/operatorii regionalidefiniți la art. 2 lit. g) și h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b^1), c) și h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  3. operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificați prin cod CAEN 10, precum și cei din domeniul agriculturii și pescuitului, identificați prin cod CAEN 01 și 03.
  4. autoritățile și instituțiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiile și societățile comerciale de interes județean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și privatecare prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înființate sau organizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, municipiului București și, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale.
  5. institutele naționale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.
  6. instituțiile publice, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) din OUG 27/2022, precum și pentru cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată.

Maximum 1 leu/kWh, cu TVA incluspentru consumul integral al:

  1. spitalelor publice și privatedefinite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  2. unităților de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
  3. creșelor, al furnizorilor publici și privați de servicii socialeprevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare

 


GAZE NATURALE

  Beneficiezi de prețul final plafonat de maximum 0,37 lei/kWh (TVA inclus), în cazul clienților noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum și în cazul producătorilor de energie termică.

Începând cu 1 ianuarie 2023 de prețul de maximum 0,37 lei/kWh (TVA inclus) beneficiază și clienții non-casnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei din cadrul sistemelor de distribuție închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

 

* Prețul final facturat prevăzut la la art. 1 alin. (2) lit. b) din OUG 27/2022 se aplică și în cazul locurilor de consum ale clienților non-casnici racordate în anul respectiv, în limita unui consum anual de cel mult 50.000 MWh.”

 

ro_RORomanian