Plafonare

 

În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 toți clienții beneficiază de plafonarea prețului energiei electrice și gazelor naturale.

 Noul pachet de măsuri de sprijin vine în completarea OUG 27/2022, modificată și completată ulterior prin Legea nr. 357/2022 și Legea 206-2023

 

ENERGIE ELECTRICĂ

 

COSNUMATORII CASNICI

          INFORMAȚII DESPRE PREȚUL FINAL FACTURAT PLAFONAT

Potrivit OUG 27/2022 cu modificările și completările ulterioare, prețul final facturat plafonat al energiei electrice furnizate clienților casnici în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 este:

a) 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către următoarele categorii de clienți:

1)   clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 0 și 100kWh inclusiv;

2.1) clienții casnici la al căror loc de consum locuiesc persoane care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale alimentate de la rețeaua electrică, necesare efectuării tratamentelor medicale pe baza confirmării de la medicul specialist și a unei cereri depuse la furnizor; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior;

2.2) clienții casnici care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; limita de vârstă se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învățământ; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior;

2.3) clienții casnici familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; limita de vârstă se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învățământ; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior;

Prevederile de la punctele 2.1, 2.2 și 2.3 se aplică și pentru locurile de consum utilizate în baza unui contract de închiriere. În această situație, la furnizor se depun de către clientul casnic următoarele documente: cererea privind aplicarea prețului plafonat, copia contractului de închiriere, declarația pe propria răspundere a chiriașului că se încadrează în una dintre categoriile prevăzute mai sus sau confirmarea medicală, după caz.

b) 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către clienții casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 și 255 kWh. Consumul de energie electrică cuprins între 255 și 300 kWh/lună se facturează la prețul de 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, iar în cazul în care consumul depășește 300 kWh/lună întreg consumul se facturează la prețul de 1,3 lei/kWh.

c) 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus pentru consumatorii casnici care nu sunt prevăzuți la lit. a) și b).

 

CONSUMATORII NONCASNICI

         INFORMAȚII DESPRE PREȚUL FINAL FACTURAT PLAFONAT

Potrivit OUG 27/2022 cu modificările și completările ulterioare, prețul final facturat plafonat al energiei electrice furnizate clienților noncasnici în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 este:

a) 1000 LEI/ MWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferența de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de 1300 lei /MWh, cu TVA inclus, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal pentru următoarele categorii de consumatori:

(i) întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;

(ii) operatorii/operatorii regionali definiți la art. 2 lit. g) și h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b1), c) și h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Societatea de Transport cu Metroul București «Metrorex» – S.A., precum și aeroporturile care sunt în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

(iii) operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificați prin cod CAEN 10, precum și cei din domeniul agriculturii și pescuitului, identificați prin cod CAEN 01 și 03;

(iv) autoritățile și instituțiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiile și societățile comerciale de interes județean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înființate sau organizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, municipiului București și, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale;

(v) institutele naționale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

b) 1000 LEI/ MWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al unităților de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al creșelor, al furnizorilor publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare. Plafonarea menționată în prezentul articol se aplică și pentru situațiile în care una dintre entitățile menționate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică și/sau pentru toate clădirile care au fost construite și autorizate cu destinația de spitale.

 c) 1000 LEI/ MWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, pentru instituțiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. b), precum și pentru cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată. Diferența de consum lunar de energie electrică se facturează la prețul de 1300 LEI/MWh, cu TVA inclus.

 d) 1300 LEI/ MWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii noncasnici care nu sunt prevăzuți la lit. a)-c).

Pentru a beneficia de prețurile prevăzute la lit. a)-c) clienții noncasnici au obligația de a transmite către furnizor o solicitare însoțită de o declarație pe proprie răspundere, urmând ca prețul final facturat să se aplice de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate.

 

GAZE NATURALE

  Beneficiezi de prețul final plafonat de maximum 0,37 lei/kWh (TVA inclus), în cazul clienților noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum și în cazul producătorilor de energie termică.

Începând cu 1 ianuarie 2023 de prețul de maximum 0,37 lei/kWh (TVA inclus) beneficiază și clienții non-casnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei din cadrul sistemelor de distribuție închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

 

* Prețul final facturat prevăzut la la art. 1 alin. (2) lit. b) din OUG 27/2022 se aplică și în cazul locurilor de consum ale clienților non-casnici racordate în anul respectiv, în limita unui consum anual de cel mult 50.000 MWh.”

 

ro_RO